Mikkelin kaupunginhallituksen päätöksiä 15.10.2018

15.10.2018

Artikkelin kuva

Kokouksessaan kaupunginhallitus muun muassa käsitteli lausuntoja sekä hyväksyi uuden tietoturva- ja tietosuojapolitiikan.

Päätökset pykälittäin

§ 366 Kaupunginhallituksen lausunto Vaalijalan kehityssuunnitelmasta 2019–2021

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistalla olevan lausunnon Vaalijalan kehyssuunnitelmasta.

§ 367 Kaupunginhallituksen lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä lähetetyn lausunnon.

§ 368 Kaupunginhallituksen lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle näkemyksistä alueellisen junaliikenteen kehittämisestä

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistalla olevan lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle. Kerttu Hakala (vihr.) esitti Soile Kuitusen (sd.) ja Liisa Ahosen (kd.) kannattamana, että lausuntoon lisätään seuraavanlainen virke: ”Mikkelin kaupunki katsoo, että toimiva junaliikenne tarkoittaa myös toimivia asemia ja vaatii, että Haukivuoren asemalle palautetaan asioinnin kannalta tärkeimmät junavuorot.” Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi Hakala esitti, että lausuntoon lisätään kaupungin edunvalvontamuistiosta tekstit rataliikenteen parantamisesta ja kehittämisestä. Esitys hyväksyttiin.

§ 369 Kaupunginhallituksen lausunto kumppanuussopimukseen liittyvän rahoituksen käytöstä ESR-hankkeiden rahoittamiseen

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistalla olevan lausunnon Mikkelin Toimintakeskus ry:lle.

§ 370 Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasääntö

Hankintapäällikkö Jarmo Autere selosti asiaa kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus merkitsi hankintasäännön luonnoksen tiedoksi ja päätti lähettää sen lausunnolle konserni- ja elinvoimajaostolle.

§ 371 Otto-oikeuden käyttäminen – kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle koskien kerrostalotontin 491-6-4-2 myymistä Asunto Oy Mikkelin Sammonkatu 26:lle

Asia poistettiin listalta.

§ 372 Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka tulee voimaan 1.11.2018 alkaen ja se korvaa aiemman Mikkelin kaupungin tietoturvapolitiikan (KH 15.12.2014 § 463). Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka on perusta jatkossa tehtäville periaatepäätökset ja toimintaohjeille tietoturvan ja tietosuojan osalta.  Tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaa noudatetaan konsernin laajuisesti.

§ 373 Ulkoisten vuokrien korottaminen 1.1.2019

Kaupunginhallitus hyväksyi vuokraus- ja käyttöpalveluiden ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistotilojen vuokrien tarkistamisen 1.1.2019 alkaen 1,9 %:n yleiskorotuksella kuitenkin niin, että tapauskohtaisesti voidaan suorittaa markkinatilanteen ja asiakassuhteen edellyttämää harkintaa. Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat korotetaan sopimusehtojen mukaisesti.

§ 374 Mikkelin Ampujat ry:n laina

Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuuston päätöstä 22.1.2018 § 3 ei laiteta täytäntöön ja asian käsittely raukeaa.

§ 375 Konsernitilipalvelun option käyttö

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupungin konsernitiliä ja siihen liittyviä palveluita koskevaa sopimusta OP Yrityspankki Oyj:n kanssa jatketaan sopimuksen mukaisen optiokauden ajaksi 1.1.2019–31.12.2020.

§ 376 Valtuustoaloite: Mikkelille täysi hyöty hyötykasveista

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan selvityksen valtuutettu Laura Hämäläisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 377 Valtuustoaloite: Mikkeliin maksuton varhaiskasvatus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki laajentaa kokoaikaista maksutonta varhaiskasvatusta niin, että varhaiskasvatusmaksujen nollamaksuluokan tulorajaa korotetaan 10 prosenttia kaupungin omissa päivähoitopalveluissa vuoden 2019 alusta lukien. Seuraavien vuosien mahdollinen maksujen alentamisen taso päätetään kyseisten talousarvioiden valmistelun yhteydessä ja kun saadaan tietoa valtakunnallisista linjauksista. Kaupunginvaltuuston tavoitteena on nostaa varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää, joten uusien päiväkotitilojen rakentamisessa on ennakoitava varhaiskasvatukseen tulevien lasten lukumäärän kasvu lähivuosina.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 378 Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistaminen ja ryhmäkoon palauttaminen aikaisempaan varhaiskasvatuksessa

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että subjektiivisen varhaiskasvatuksen laajennuksen muutos kokopäiväiseksi tehdään elokuusta 2019 alkaen siten, että siihen varaudutaan riittävillä varhaiskasvatuksen lisätiloilla (vähintään kahden lapsiryhmän tilatarve). Ryhmäkoon palauttaminen (1/8:sta 1/7:ään arvioidaan talousarvion 2020 valmistelun yhteydessä (arvioidaan tilatarve, henkilöstötarve ja mahdollinen kompensointi yksityisille päiväkodeille).

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 379 Muut asiat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen, hankejohtaja Pirjo Syväoja ja kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä selostivat kuntayhtymän kiinteistöstrategiaa ja vuoden 2019 talousarviota kaupunginhallitukselle. Läsnä oli myös projektijohtaja Jukka Rasilo. Asia käsiteltiin kokouksen alussa.

Kaupunginlakimies Jukka Savolainen selosti kaupunginhallitukselle Mikkelin kaupungin kerrostalotonttien luovutusperiaatteiden päivittämisestä ja aikataulusta.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka (kesk.) otti esille keskeneräisen asian eläkeläisten tanssien järjestämisestä.

Petri Pekonen (kesk.) kertoi kaupunginhallitukselle terveisiä koulujen kuulemistilaisuuksista.

 

Lisätietoja
Markku Aholainen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
puh. 040 074 5537